Försäljningen av varor på webbplatsen sköts inte av webbplatsägaren utan av utav leverantören. Ett avtal tecknas därför mellan köparen och säljaren vid köp av lös egendom.

Webbplatsägaren är därför inte en part i detta försäljningsavtal. De allmänna villkoren som gäller mellan köparen och säljaren ingår för enkelhets skull i detta dokument.
Observera: Dessa allmänna villkor gäller mellan köparen och säljaren och kan därför inte åberopas mot webbplatsägaren.

Om säljaren är belägen i ett land i Europeiska Unionen (EU), Norge, Liechtenstein eller Island gäller det europeiska distansförsäljningsdirektivet. Detta direktiv innehåller följande rättigheter och garantier:

- Säljaren måste förse köparen med information om skatter, betalning, leverans samt genomförandet av avtalet på ett tydligt skriftligt sätt.

- Köparen får beställningen inom 30 dagar, såvida inte annat avtalats med säljaren. Om varan i fråga inte längre är tillgängligt måste säljaren meddela köparen om detta. Eventuella betalningar måste återbetalas inom trettio dagar, såvida inte säljaren levererar en jämförbar vara.

- Köparen har ångerrätt, vilket innebär att köparen kan återkalla köpet i minst fjorton dagar utan att ange skäl. Eventuella fraktkostnader står köparen för. Eventuella inbetalningar måste återbetalas inom trettio dagar.

ARTIKEL 1 - DEFINITIONER
Under dessa allmänna villkor har följande termer följande betydelse:
Webbplats: Plattform tillgänglig via happydiamondpainting,se som också inkluderar alla associerade underdomäner.
Webbplatsägare: Företaget [MTM Safe B.V] som ges ut på begäran, finns registrerat hos handelskammaren under nummer som ges ut på begäran.
Köpare: Den person som genomför ett köp på ovanstående webbplats.
Säljare: Det företag som verkar antingen som producent eller näringsidkare och säljer varor till köparen.

ARTIKEL 2 - KÖPARENS RÄTTIGHETER
Om säljaren är belägen i ett land i Europeiska Unionen (EU), Norge, Liechtenstein eller Island gäller det europeiska distansförsäljningsdirektivet. Detta direktiv innehåller följande rättigheter och garantier:

- Säljaren måste förse köparen med information om skatter, betalning, leverans samt genomförandet av avtalet på ett tydligt skriftligt sätt.

- Köparen får beställningen inom 30 dagar, såvida inte annat avtalats med säljaren. Om varan i fråga inte längre är tillgängligt måste säljaren meddela köparen om detta. Eventuella betalningar måste återbetalas inom trettio dagar, såvida inte säljaren levererar en jämförbar vara.

- Köparen har ångerrätt, vilket innebär att köparen kan återkalla köpet i minst fjorton dagar utan att ange skäl. Eventuella fraktkostnader står köparen för. Eventuella inbetalningar måste återbetalas inom trettio dagar.

ARTIKEL 3 - ÅTERFÖRSÄLJARENS VILLKOR
Försäljningen av varor på webbplatsen sköts inte av webbplatsägaren utan av säljaren. Ett avtal tecknas därför mellan köparen och säljaren vid köp av lös egendom.
Webbplatsägaren är därför inte en part i detta försäljningsavtal. Vissa varor köps från tredje part, både etablerade inom Europeiska unionen samt utanför, via webbplatsen. Tjänsten som webbplatsägaren tillhandahåller är en förmedlingstjänst som tillhandahålls till en tredje part. Vid beställning av en vara via webbplatsen har webbplatsägaren rätt att agera som medlare i köparens namn och för köparens konto samt att beställa varan från den faktiska säljaren av den aktuella produkten. Om den faktiska säljaren är etablerad utanför Nederländerna och den aktuella produkten därför måste importeras kommer detta att göras i köparens namn. Eventuella ytterligare kostnader, såsom import-moms och tullkostnader kommer därför att betalas av köparen.

ARTIKEL 4 - BETALNING
Betalning för den köpta produkten behandlas via webbplatsägaren. Webbplatsägaren är också ansvarig för betalning eller vidarebefordran till den faktiska säljaren. Det är möjligt att de priser som anges på webbplatsen skiljer sig från de belopp som webbplatsägaren betalar till den faktiska säljaren. Det är möjligt att säljaren får möjlighet att köpa produkten till ett lägre belopp efter att den har köpt av köparen. Skillnaden mellan det belopp som köparen betalat och det belopp som betalats till den faktiska säljaren kommer i dessa fall att betraktas som kompensation för den tredje partens förmedlingstjänst som tillhandahålls av webbplatsägaren.

ARTIKEL 5 - KLAGOMÅL
O köparen är missnöjd med det sätt på vilket avtalet har genomförts kan detta meddelas till webbplatsägaren via kontaktuppgifterna som anges på webbplatsen. Varje rapport som görs av köparen kommer att hanteras av webbplatsinnehavaren med största noggrannhet och så snart som möjligt. Webbplatsägaren kommer att ge ett relevant svar till köparen högst 14 dagar efter mottagandet av meddelandet.
Vid missnöje med förfarandet som avses i punkt 1 i denna artikel kan köparen vända sig till tvist-kommittén för Europeiska ODR-plattformen (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Allmänna Villkor

INNEHÅLL

Artikel 1 - Definitioner
Artikel 2 - Företagets identitet
Artikel 3 - Tillämplighet
Artikel 4 - Erbjudande
Artikel 5 - Avtalet
Artikel 6 - Ångerrätt
Artikel 7 - Kostnader vid beställning
Artikel 8 - Undantag från ångerrätten
Artikel 9 - Priser
Artikel 10 - Överensstämmelse och garanti
Artikel 11 - Leverans och genomförande
Artikel 12 - Varaktighet, annullering och förlängningstider
Artikel 13 - Betalning
Artikel 14 - Klagomål

ARTIKEL 1 - DEFINITIONER
Under dessa förhållanden har följande termer följande betydelse:

Tilläggsavtal: Ett avtal där konsumenten förvärvar produkter, digitalt innehåll och / eller tjänster i samband med ett distansavtal och dessa varor, digitalt innehåll och / eller tjänster tillhandahålls av entreprenören eller av en tredje part på grund av ett avtal mellan den tredje parten och entreprenören.

Betänkeperiod: den period inom vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt.

Konsument: Den fysiska personen som inte agerar i form av sitt yrke, företag eller hantverk och som ingår ett avtal med entreprenören.

Dag: Kalenderdag.

Digitalt innehåll: Data som produceras och levereras i digital form.

Delleverans: ett avtal med avseende på en serie produkter och / eller tjänster vars leverans- och / eller inköpsskyldighet är spridd över tiden.

Hållbara åtgärder: Alla åtgärder eller hjälpmedel som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information som riktas till hen personligen på ett sätt som möjliggör framtida konsultation och oförändrad återgivning av den lagrade informationen, inklusive e-post.

Ångerrätt: konsumentens möjlighet att säga upp distansavtalet inom betänkeperioden.

Returformulär: Återkallningsformulär som blir tillgängligt för konsumenten från företagaren och kan fyllas i av konsumenten om han vill nyttja sin ångerrätt.

Företagaren: den fysiska eller juridiska personen som erbjuder produkter och / eller (tillgång till) digitalt innehåll och / eller tjänster till konsumenter på distans.

Distansavtal: ett avtal där, inom ramen för ett system som företaget organiserar för distansförsäljning av produkter och / eller tjänster, fram till och med avtalets start, styr utförandet av leverans av dessa produkter och tjänster.

Distanskommunikation: Medel som kan användas för att ingå ett distansavtal utan att konsumenten och entreprenören är tillsammans i samma utrymme samtidigt.

Allmänna villkor: de nuvarande allmänna villkoren för företagaren.

ARTIKEL 2 - FÖRETAGETS IDENTITET
MTM Safe B.V. 
83948821
NL863044682B01
Edisonweg 3A, 3404LA, The Netherlands
Happy.diamondpainting.se@outlook.com

ARTIKEL 3 - TILLÄMPLIGHET
Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande från företagaren och för alla distansavtal och beställningar mellan företagaren och konsumenten.
Innan distansavtalet ingås kommer dessa allmänna villkor finnas tillgängliga för konsumenten. Om detta inte är möjligt innan distansavtalet ingås, kommer det att anges att de allmänna villkoren kan ses hos företagaren och att dessa kan ses så snart som möjligt på konsumentens begäran. Dessa skickas ut utan kostnad.
Om distansavtalet ingås digitalt ska texten i dessa allmänna villkor finnas tillgängliga för konsumenten digitalt, på ett sådant sätt att det enkelt kan läsas av konsumenten genom att lagras på en pålitlig databas. Om detta inte är möjligt innan distansavtalet ingås kommer de allmänna villkoren att kunna läsas digitalt genom att skickas elektroniskt till konsumenten eller via annan metod på konsumentens begäran.
Om specifika produkt- eller servicevillkor gäller utöver dessa allmänna villkor gäller andra och tredje styckena i de tillämpade delarna och konsumenten kan alltid vara säker på att den bestämmelse som tillämpas alltid är mest gynnsam mot konsumenten i händelse av motstridiga villkor.
En eller flera punkter i dessa allmänna villkor kan när som helst helt eller delvis förklaras ogiltiga eller hävda. I dessa fall kommer gällande ogiltiga punkt att ersättas omedelbart med liknande mening och kan ändras enligt ömsesidig överenskommelse. Dessa ömsesidiga överenskommelser i händelse av ett hävt villkor ska vara i närhet av originalets syfte.
Situationer som inte regleras i dessa allmänna villkor måste bedömas enligt dessa allmänna villkor.
Osäkerhet om förklaringar eller innehåll i en eller flera punkter i våra villkor bör förklaras i enlighet med dessa allmänna villkor.

ARTIKEL 4 - ERBJUDANDEN
Om ett erbjudande är giltigt under en begränsad tidsperiod eller är föremål för villkor som kan avslutas, eller annat villkor kommer detta uttryckligen att anges i erbjudandet.
Företagarens erbjudanden är utan förpliktelser.
Företagaren har rätt att ändra och anpassa erbjudandet. Företagarens erbjudande innehåller en beskrivning av de produkter och / eller tjänster som erbjuds, som alltid är fullständiga och korrekta. Erbjudandet innehåller en detaljera beskrivning för att konsumenten ska kunna skapa sig en korrekt bedömning av erbjudandet.
Om företagaren använder sig av några bilder som antyder att de visar produkten som erbjuds, ska dessa vara en verklig representation av de produkter och / eller tjänster som erbjuds. Tydliga misstag eller fel i erbjudandet kan inte företagaren ta ansvar för.
Bilder av produkter är en representation av de produkter som erbjuds. Företagaren kan dock inte garantera att de visade färgerna exakt matchar de verkliga färgerna på produkterna. Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som den innehar när erbjudandet accepteras. Detta gäller särskilt följande:
Priset inklusive skatt.
Eventuella fraktkostnader.
Hur avtalet går till och vilka åtgärder som krävs för att det ska genomföras.
Hur distanskommunikation ska användas, hastigheten på leveransen samt eventuella kostnader för att använda tekniken vid distanskommunikation och tjänster på distans.
Om avtalet kommer att arkiveras efter genomförandet och i så fall hur det kommuniceras till konsumenten.
Distansavtalets minsta varaktighet vid en förlängd transaktion.

ARTIKEL 5 - AVTALET
Med förbehåll för bestämmelserna i artikel 4 ingår avtalet vid tidpunkten för att konsumenten accepterar erbjudandet och uppfyller motsvarande villkor.
Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt kommer företagaren omedelbart att bekräfta mottagandet av godkännandet av erbjudandet elektroniskt. Så länge mottagandet av detta godkännande inte har bekräftats av företagaren kan konsumenten häva avtalet.
Om avtalet ingås elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga tekniska åtgärder för att säkerställa elektronisk överföring av data och säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder. Företagaren kan inom juridiska ramar informera sig om att konsumenten kan uppfylla sina betalningsförpliktelser samt om alla de fakta och faktorer som är viktiga för att avtalet ska ingås på ett ansvarsfullt vis. Om företagaren på grund av denna undersökning har goda skäl att inte ingå avtalet, har han rätt att vägra beställning eller begäran och ställa särskilda villkor till genomförandet.
Företagaren kommer att skicka konsumenten följande information skriftligt eller på annat sätt som möjliggör att den kan sparas av konsumenten. Detta sker senast vid leverans av produkten, tjänsten eller det digitala innehållet.
I detta ingår följande:
Adress till företagaren där konsumenten kan vända sig med eventuella klagomål.
Villkoren för och hur konsumenten kan använda sig av ångerrätten, eller ett tydligt uttalande om att ångerrätt ej gäller.
Information om garanti och befintlig service efter köp.
Pris, inklusive skatt på produkten, tjänsten eller det digitala innehållet.
Leveranskostnader, i förekommande fall betalningsmetod, leverans eller genomförande av distansavtalet.
Kraven för att säga upp avtalet har en löptid på över ett år eller obestämd tid.
I händelse av att konsumenten har ångerrätt gäller villkoren för återkallande av produkt.
I händelse av en fördröjd leverans gäller bestämmelsen i föregående stycke endast för den första leveransen.

ARTIKEL 6 - ÅNGERRÄTT
Vid leverans av produkter:
Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att häva avtalet utan att ange skäl under 14 dagar.
Denna ångerrättsperiod börjar dagen efter att konsumenten eller av denne utsänd tredje part har mottagit produkten.
Om konsumenten har beställt flera produkter i samma beställning börjar ångerrättsperioden dagen då han eller utvald tredje part har mottagit den sista produkten. Under förutsättning att han tydligt har informerat konsumenten om detta före beställning kan företagaren vägra att beställa flera produkter med olika leveranstid.
Om leveransen av en produkt består av flera leveranser eller delar börjar ångerrättsperioden den dag då han eller tredje part har mottagit den sista delen.
Om avtalet är bestämt att regelbunden leverans av produkter ska ske under en viss period påbörjas ångerrättperioden under då en första produkten har mottagits.
För tjänster och digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt sätt gäller följande:
I händelse av att ett serviceavtal eller ett avtal om leverans av digitalt innehåll inte har levererats på korrekt sätt kan konsumenten häva avtalet under fjorton dagar utan att ange skäl. Dessa fjorton dagar påbörjas direkt efter avtalet har ingåtts.

Angående förlängd ångerrättsperiod för produkter, tjänster och digitalt innehåll som inte har levererats på ett konkret sätt när konsumentens inte informerats om ångerrätten:

Om företagaren inte har tillhandahållit konsumenten den lagligt föreskrivna informationen om ångerrätten eller formuläret för återsändning, kommer ångerrättsperioden att löpa ut tolv månader efter utgången av den ursprungliga ångerrättsperioden som fastställts i föregående stycken i denna artikel.,
Om företagaren har tillhandahållit konsumenten den information som avses i föregående stycke inom tolv månader efter inledningsdatumet för den ursprungliga ångerrättsperioden, upphör ångerrätten 14 dagar efter den dag då konsumenten fick denna information.
Under ångerrättsperioden måste konsumenten att hantera produkten och förpackningen mest stor försiktighet. Han packar bara upp eller använder produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om han vill behålla produkten., Om han utövar sin ångerrätt kommer han att returnera produkten med alla tillbehör och - om det är möjligt - i originalskick och förpackning till företagaren, i enlighet med tydliga instruktioner från företagaren.
Om konsumenten vill utnyttja sin ångerrätt är han skyldig att meddela detta till företagaren inom 14 dagar efter mottagandet av produkten. Konsumenten måste meddela detta med hjälp av standardformuläret. Efter att konsumenten har meddelat att han vill utnyttja sin ångerrätt måste han returnera produkten inom 14 dagar. Konsumenten måste bevisa att de levererade varorna har återlämnats i tid, till exempel genom bevis på leveransen.

Undantag: Egna foto diamantmålningar kan inte avbrytas eller returneras när de väl har producerats. Dessa tillverkas på begäran av kunden.


ARTIKEL 7 - KOSTNADER VID BESTÄLLNING
Om konsumenten utnyttjar ångerrätten läggs inte kostnaderna för att returnera varorna på fakturan.
Företagaren kommer att återbetala köpbeloppet så snart som mjöligt, men senast 14 dagar efter varan uthämtats, med samma betalningsmetod som konsumenten använde. Mottagande av säljaren eller avgörande bevis på fullständig retur krävs.
Varje avskrivning av produkten som orsakas av slarvig hantering kommer att bäras av konsumenten. Detta kan inte åberopas om företagaren inte har tillhandahållit all lagligt föreskriven information om ångerrätten., Detta måste göras innan köpeavtalet ingås.

ARTIKEL 8 - UNDANTAG FRÅN ÅNGERRÄTTEN
Undantag
Undantag från ångerrätten är endast möjligt om företagaren tydligt har angett detta i erbjudandet, åtminstone i tid för att avtalet ingås, och om det gäller en av de produkter som anges i punkterna 2 och 3.
Undantag är endast möjligt för följande produkter:
som har fastställts av företagaren i enlighet med konsumentens specifikationer;
som är tydligt personliga till sin natur;
som kan förstöra eller åldrats snabbt;
vars pris är beroende av skillnader på den finansiella marknad som entreprenörer inte har något inflytande på;
för enskilda tidningar och tidskrifter;
för ljus- och videoinspelningar och datorprogramvara för vilka konsumenten har brutit förseglingen;
för hygienprodukter som konsumenten har brutit tätningen av.
Undantag är endast möjliga för följande tjänster:
Rörande boende, transport, restaurangaffärer eller fritidsaktiviteter som ska utföras på ett visst datum eller under en viss period,
leverans som påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke innan betänketiden har löpt ut;
vad gäller vadslagning och lotterier.

ARTIKEL 9 - PRISER
Under giltighetsperioden som anges i erbjudandet kommer priserna på de produkter och / eller tjänster som erbjudits inte att höjas, med undantag för prisförändringar som sker på grund av förändringar i momssatserna.
I motsats till föregående stycke kan företagaren erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för exponering på den finansiella marknaden och som företagaren inte har något inflytande över, till rörliga priser.
Detta innebär att angivna priser är riktpriser som anges i erbjudandet.
Prisökning inom 3 månader efter att avtalet ingås är endast tillåtna om de är resultatet av lagstadgade bestämmelser.

Prisökning från 3 månader efter avtalet ingås är endast tillåtna om företagaren har bestämt detta och följande;
de är resultatet av lagstadgade bestämmelser eller
konsumenten har rätt att säga upp avtalet den dag då prisökningen träder i kraft.
De priser som anges i erbjudandet om produkter eller tjänster inkluderar moms.
Alla priser är föremål för tryck- och skrivfel. Vi tar inget ansvar för konsekvenserna av tryck- och typsättningsfel. I händelse av tryck- och skrivfel är företagaren inte skyldig att leverera produkter till fel pris.

Särskilda tilläggskostnader för tullklarering och/eller importtullar ingår inte i priset och ska betalas av kunden

ARTIKEL 10 - ÖVERENSSTÄMMELSE OCH GARANTI
Entreprenören garanterar att produkterna och / eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, specifikationerna som anges i erbjudandet, rimliga krav på tillförlitlighet och / eller användbarhet och de rättsliga bestämmelser som existerar på dagen för avtalets ingående och / eller statliga bestämmelser. Om avtalats garanterar företagaren också att produkten är lämplig för annat än normalt bruk.
En garanti från företagaren, tillverkaren eller importören påverkar inte de lagliga rättigheterna och anspråk som konsumenten kan göra gällande gentemot företagaren på grund av avtalet. Med detta avses varje skyldighet för företagaren, hans leverantör, importör eller producent där han ger konsumenten vissa rättigheter eller anspråk som går utöver vad han är lagligt skyldig att göra om han inte har uppfyllt sin del av avtalet.
Eventuella fel eller felaktigt levererade produkter måste rapporteras till företagaren skriftligt inom 4 veckor efter leverans. Produkterna måste returneras i originalförpackningen och i nytt skick.
Garantin gäller inte om: Konsumenten har reparerat och / eller modifierat de levererade produkterna själv eller fått reparerar och / eller modifierat av tredje part;
De levererade produkterna har utsatts för onormala omständigheterna eller på annat sätt behandlats slarvigt eller strider mot instruktionerna från företagaren och / eller har behandlats på förpackningen;
Otillräckligheten är helt eller delvis ett resultat av föreskrifter som regeringen har utfärdat eller kommer att göra med avseende på naturen eller kvaliteten på det använda materialet.

Om konsumenten vägrar att ta emot den beställda produkten vid leveransen eller om konsumenten inte har hämtat ut den i tid på ett utlämningsställe, upphör entreprenörens ansvar och rätten till återbetalning.

ARTIKEL 11 - LEVERANS OCH GENOMFÖRANDE
Företagaren kommer att ta största möjliga försiktighet när han tar emot och implementerar order på produkter och vid bedömning av ansökningar om tillhandahållande av tjänster.
Leveransstället är den adress som konsumenten meddelar företagen.
Med vederbörlig iakttagelse av vad som anges i punkt 4 i denna artikel kommer företaget att utföra accepterade beställningar snabbt, men senast 30 dagar, såvida inte konsumenten har gått med på en längre leveransperiod. Om leveransen är försenad, eller om en beställning inte eller endast delvis kan genomföras, kommer konsumenten att underrättas om detta senast 30 dagar efter beställningen. I så fall har konsumenten rätt att säga upp avtalet utan kostnader. Konsumenten har inte rätt till ersättning. Alla leveranstider är preliminära. Konsumenten kan inte få några rättigheter från angivna villkor. At överskrida en period berättigar inte konsumenten till ersättning. Vid upplösning i enlighet med punkt 3 i denna artikel kommer företagaren att återbetala det belopp som konsumenten har betalat in så snart som möjligt, men senast 14 dagar efter avtalat.
Om leveransen av en beställd produkt visar sig omöjlig kommer företagaren att sträva efter att tillhandahålla en ersättningsartikel. Senast vid leveransen kommer det att anges på ett tydligt och begripligt sätt att en ersättningsartikel levereras. För utbytesartiklar kan ångerrätt inte uteslutas. Kostnaderna för en eventuell returfrakt står företagaren för.
Risken för skada och / eller förlust av produkter vilar på företagaren fram till tidpunkten för leverans till konsumenten eller en förutbestäm representant som meddelats företagaren, om inte annat uttryckligen överenskommits.

Om konsumenten vägrar att ta emot den beställda produkten vid leverans eller underlåter att hämta den i tid på ett utlämningsställe, upphör entreprenörens ansvar och 50 % av fakturan debiteras.

ARTIKEL 12 - REGELBUNDNA LEVERANSER: VARAKTIGHET, ANNULLERING OCH FÖRLÄNGNINGSTIDER
Uppsägning
Konsumenten kan säga upp ett avtal som ingåtts på obestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, när som helst med hänsyn till de överenskomna villkoren för avbeställning och med en uppsägningstid på högst en månad.
Konsumenten kan säga upp ett avtal som ingåtts under en bestämd period och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, när som helst vid utgången av den angivna perioden, med hänsyn till de överenskomna villkoren för avbeställning och med en uppsägningstid på minst en månad.
Konsumenten kan enligt de avtal som nämns i föregående stycken:
Avbryta när som helst och inte begränsas till att behöva säga upp avtalet en viss tidpunkt eller en viss period;
Avbryta på samma sätt som avtalet ingicks;
Alltid avbryta med den uppsägningstid som företagaren bestämt gäller för sig själv.

Förnyelse

Ett avtal som har ingåtts under en bestämd period och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster får inte dolt förnyas eller förnyas under en viss period.
I motsats till föregående stycke kan ett avtal som har ingåtts under en bestämd period och som sträcker sig till regelbunden leverans av dagliga nyheter och veckotidningar och tidskrifter tyst förnyas för en fast period på högst tre månader, om konsumenten motsätter sig detta utökade avtal. Förlängningens slut kan då avbrytas med uppsägningstid på högst en månad.

Ett avtal som har ingåtts under en bestämd period och som sträcker sig till den regelbundna leveransen av produkter eller tjänster får endast tyst förnyas på obestämd tid om konsumenten när som helst kan säga upp avtalet med en uppsägningstid på högst en månad, eller en uppsägningstid på högst tre månader om avtalet sträcker sig till en leverans av dagstidningar, nyheter, veckotidningar eller tidskrifter.
Ett avtal med begränsad varaktighet för regelbunden leverans av dagstidningar, veckotidningar och tidningar (prova på- eller introduktions-abonnemang) fortsätter inte tyst och avslutas automatiskt i slutet av prövoperioden eller introduktionsperioden.

Om ett avtal har en löptid på mer än ett år, kan konsumenten säga upp avtalet när som helst efter ett år med en uppsägningstid på högst en månad, såvida inte rimlighet och rättvisa motsätter sig uppsägning före utgången av den överenskomna perioden.

ARTIKEL 13 - BETALNING
Om inte annat överenskommits måste konsumentens faktura betalas inom sju arbetsdagar efter början av ångerrättsperioden enligt artikel 6.1.
I händelse av ett avtal om att tillhandahålla en tjänst börjar denna period efter att konsumenten har fått bekräftelse på avtalet.

Konsumenten har skyldighet att utan dröjsmål rapportera felaktigheter i angivna betalningsuppgifter till företagaren.

I händelse av att konsumenten inte betalar ha företagaren rätt att, med förbehåll för rättsliga begränsningar, ta ut de rimliga kostnader som kunden har meddelat i förväg.

ARTIKEL 14 - KLAGOMÅL
Företagaren har ett välkänt klagomålsförfarande och hanterar klagomål i enlighet med detta.
Klagomål om genomförandet av avtalet måste lämnas in fullständigt och tydligt beskrivas till företagaren inom rimlig tid efter att konsumenten har upptäckt bristerna.

Klagomål som skickas till företagaren kommer att besvaras inom 14 dagar från mottagandedatumet. Om ett klagomål kräver en förutsebar längre behandlingstid svarar företagaren inom 14 dagar med en bekräftelse på mottagandet och en indikation när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.
Om klagomålet inte kan lösas genom ömsesidig överenskommelse uppstår en tvist som är föremål för tvistlösning.